Priser

Priser for barnehageplass (makspris):

 

Månedspris for 100% plass

Maxpris fra 1.1.2020 - 3 135,-

Betalingsfri i juli mnd.

Matpenger: 300,- per barn i måneden

(ikke søskenmoderasjon på maten).

Matpenger betales også 11 måneder i året (juli betalingsfri).

Bleier:

Dersom barnet bruker bleier, betaler foreldrene 75 kr per mnd. Dette betales med regning for plass og mat.

I Steinsfjellet barnehage er det bare 100 % plasser.

 

- OBS! Matpenger kommer i tillegg til prisen for barnehageplass!

Betaling:

Betaling for barnehageplass forfaller til betaling den 15. hver mnd. Prisen justeres normalt ved begynnelsen av hvert barnehageår, men kan endres også utenom dette. Det er 11 foreldreinnbetalinger i løpet av et barnehageår, og den betalingsfrie måneden er juli.

 

Redusert betaling:

Det er anledning til å søke om reduksjon i foreldrebetaling. Informasjon om dette finnes i lenkene nedenfor

Årsplan

Ferie

Alle barn må ha minimum fire uker ferie i løpet av barnehageåret.

Fra 15.8.-14.8.

Tre av disse skal være sammenhengende i løpet av skolens sommerferie

(uke 26-32/33).

Den siste uken kan deles opp, og er valgfri. Feriedager skal det gis beskjed om en uke

i forveien for å bli godkjent.

 

-Hovedferien meldes til barnehagen innen 1. april.

Verktøykassen

Barnehagen har i snart tre år gjennomgått et kompetansehevingsprogram

gjennom Haugesund Kommune sammen med 4 andre barnehager.

Hele personalet har hatt kursrekker og møter om Verktøykassen, der vi har hatt fokus på ulike tema og verktøy til å bruke i det pedagogiske arbeidet. Det har vært en svært nyttig investering i personalet, som vi ser vi har god bruk for i hverdagen.

 

I Verktøykassen har vi blant annet jobbet med:

 

 • Regler og grenser

 • Ros og oppmuntring

 • Gode beskjeder

 • Marte Meo

 • Lek

 • Voksenrollen

 • Tilknytning

 • Barnesamtalen

 • Foreldresamarbeid

 • Undringssamtalen

 • Den planlagte samtalen ved bekymring

Samarbeidsutvalget(SU)

Samarbeidsutvalget(SU):

 

SU er et samarbeidsorgan som skal representere foreldre, ansatte og styret.

Her tas opp saker av prinsipiell karakter, forslag om vedtektsendring til høring, områder det er ønskelig å diskutere praksis på eller gode forslag til nye prosjekter.

 

SU er sammensatt av 2 foreldre, 2 ansatte og 2 fra styret.

I tillegg er assisterende daglig leder med på møtene. Slik er SU sammensatt nå:

Medlem foreldre: Ingeborg Mannsåker, Ida Hausken

Medlem fra styret: Helene Skjoldevik, Nina Øien 

Medlem ansatte: Frøydis Vestvik, Elisabeth Ronæs.

 
 
 
 
Styret

Styrets medlemmer

Styret består av 5 foreldre, leder og nestleder i barnehagen og en ansatt.

 

Disse er i dag styrets medlemmer:

Leder: Helene Skjoldevik

Nestleder: Heine Askeland

Styremedlemmer: Leif Andreas Skogøy, Nina Øien, Astrid Ferkingstad

Ansattes representant: Rita Håheim

Nestleder i barnehagen: Bente Fiskaaen

Daglig leder: Sigrid Solstrand.